• [javascript protected email address]

VAKIF SENEDİ

ALAN KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI KURULUŞ SENEDİ

VAKFIN ADI :
Madde 1- Vakfın adı “ALAN KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI”dır. Bu resmi senette kullanılacak vakıf kelimesiyle yalnızca bu vakıf anlaşılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ :
Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul’da dır. Gerektiği takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin almak şartı ile yurt içinde başka şube ve bürolar açılabilir. Vakfın şu andaki adresi, Lamartin Cad. 41/8 Taksim, İstanbul’dur.

VAKFIN AMACI :
Madde 3- Vakfın amaçları aşağıdaki gibidir:
a) Yönetim Kurulunca tesbit edilecek yoksul ve muhtaç ailelerle, kimsesiz ve düşkünlere ayni ve nakdi yardımlar yapmak,
b) Yönetim Kurulunca tesbit edilecek yoksul ve kimsesizlere ücretsiz muayene ve tedavi imkanları sağlamak,
c) Yeni yuva kuran kişilere evlenmelerinde nakdi ve aynı yardımda bulunmak,
d) Yönetim Kurulunca tesbit edilecek yoksul ve kabiliyetli gençlere her derecede tahsil imkanı sağlamak, ayni ve nakdi yardımlar yapmak,
e) Kültür, gelenek ve sanat araştırmaları yapmak, bu konuda eserler yayınlamak, kitaplıklar kurmak, kültür ve sanatla ilgili toplantılar düzenlemek, folklor araştırmaları ve uygulamaları yapmak, bu alanda yapılan çalışmaları teşvik etmek.

Vakıf, amacına ulaşmak için kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış, taşınır ve taşınmaz malları veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, diğer ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama sureti ile sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını devir ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, gayrımenkulün intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen her teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmelerin işlemlerini yapmaya Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği gibi mezun ve yetkilidir.
Ancak vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunda yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI :
Madde 4- Vakfın kuruluşundaki mal varlığı, kurucularca bağışlanan 15.000.000.- (onbeşmilyon) TL. dir.
Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ek olarak resmi senedinde öngörülen şartlar dahilinde ve yasalara uygun olarak her türlü mal ve hakka sahip olabilir.

VAKFIN GELİRLERİ :
Madde 5- Vakfın başlıca gelirleri:
a) Kuruluş esnasındaki mal varlığı,
b) Bağış, yardım ve vasiyetler,
c) Menkul ve gayrimenkul mal ve hakların işletme gelirleri,
d) Gösteri, balo, her türlü folklor ve spor gösterilerinden elde edilen gelirler,
e) Her türlü yayın satışından elde edilen gelirler,
f) Her türlü işletmelere ortak olarak elde edeceği gelirler,
g) Diğer gelirler

VAKFIN ORGANLARI :
Madde 6- Vakfın organları :
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu (Mütevelli Heyet)
c) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL :
Madde 7- Bu vakıf senedini kurucu olarak imzalamış kişilerle üyeliğe sonradan kabul edilenler genel kurulu teşkil ederler.

VAKFA SONRADAN ÜYE KABULÜ:
Madde 8- Vakfa olağanüstü hizmet eden veya edebilecek kişi veya kuruluş, Genel Kurulun 3/5 ünün oyu ile üyeliğe kabul edilir.

GENEL KURUL ÜYELERİNİN YENİLENMESİ :
Madde 9- Vakfa kendi adına kurucu olarak katılan Genel Kurul üyesi üyelik sıfatını kazandığı andan itibaren bir ay içerisinde Vakıf Yönetin Kurulu Başkanlığına vereceği kapalı bir zarfla en az 3 aday adını vakfa bildirir. Bu adaylardan biri, üyenin ölümü, hastalanması, iş göremez hale gelmesi veya üyeliğinin düşmesi üzerine Genel Kurulca üyeliğe kabul edilir. Seçilen kişi kendi adaylarını aynı şekilde bildirir. Kapalı zarfla aday bildirme hakkına sahip olan kurucu üyeler gösterdikleri adayları her zaman değiştirebilirler. Bu hak üyeliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ :
Madde 10- Genel Kurulun başlıca görevleri :
a) Vakıf Yönetim Kurulu (Mütevelli Heyet) nu seçmek, denetlemek, ibra etmek, gerektiğinde azletmek,
b) Boşalan veya ayrılan üyelerin yerlerine gösterilen adayların üyeliğine karar vermek, üyelik için yapılan başvuruları veya önerileri kabul veya ret etmek,
c) Vakıf senedinin hükümlerini değiştirmek ve bunları sonuçlandırmak için yönetim kuruluna yetki vermek,
d) Kanunen sınırlandırılmamış olmak kaydı ile vakfın yararına ve amaçlarına uygun olarak her mevzuda karar almak ve bu mevzuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
e) Vakfın gayesine aykırı davranışlarda bulunan vakıf üyesini üyelikten çıkarmak.

GENEL KURULUN TOPLANTILARI :
Madde 11- Genel Kurul her yıl Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca toplantıya çağırılır. Ayrıca Denetleme Kurulu veya üyelerin ¼ ünün isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırır.
Toplantının yeri, tarihi ve gündemi en az 15 gün önceden üyelere taahhütlü mektupla duyurulur. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile bir mahalli gazetede ilan edilir.
Toplantılar için yeterli çoğunluk üyelerin salt çoğunluğudur. Bu çoğunluk ilk toplantıda sağlanamazsa 15 gün sonra yeterli çoğunluğa bakılmaksızın Genel Kurul toplantısı yapılır.
Genel Kurul Toplantısı, seçilecek bir başkan ve iki katipten oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir. Sonuçlar tutanakla tesbit edilir.
Genel Kurul çoğunlukla karar verir. Ancak vakıf senedinde değişiklik yapılması Genel Kurul üyelerinin 2/3nin oyu ile mümkündür.

YÖNETİM KURULU (MÜTEVELLİ HEYET) :
Madde 12 - Yönetim kurulu 7 asil 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için Genel Kurulca, genel kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Seçilen yönetim kurulu 7 gün içinde toplanarak kendi arasından bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip seçer.

YÖNETİM KURULU (MÜTEVELLİ HEYET)’NUN GÖREVLERİ :
Madde 13- Yönetim kurulu, vakfın yetkili organı olarak vakfı yönetir, temsil eder ve aşağıda yazılı işleri yapar :
a) Yıllık bütçe ve çalışma programları hazırlar,
b) Vakfı, resmi ve özel mercilerde temsile mezun olacakları, vakıf adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını tayin eder,
c) Vakfın Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırır, toplantı ile ilgili hususları yerine getirir,
d) Vakfın sahip olduğu hak ve varlıklarının tahsisini, tüzük, kanun ve genel kurul kararları doğrultusunda gerçekleştirir.
e) Vakfa yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Uygun olmayanlarını reddeder. Bu bağışların arasında gayrımenkullerin bulunması halinde bu gayrımenkullerin vakıf üzerine geçirilmesi için her türlü tapu ve vergi muamelelerini yapar ve gayrımenkulleri tapuya vakıf adına tescil ettirir, gerekli harç ödemelerini yapar,
f) Vakfa ait kıymetlerin satışına ve gayrımenkullerin ayni hak ile yükümlenmesine karar verir.

YÖNETİM KURULU (MÜTEVELLİ HEYET)’NUN TOPLANTILARI :
Madde 14- Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Ayrıca lüzum görüldüğü hallerde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından fazlasının katılımıyla toplanır. Toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak gayrımenkul, tahvil, hisse senedi alınması, vakfa ait kıymetlerin satılması, gayrımenkullerin aynı bir hak ile yükümlenmesi, istikraz, hisse senedi ve tahvillerin satılması kararlarında ittifakla karar almak zorunludur.

DENETLEME KURULU :
Madde 15- Vakıf, ilgili kanun hükümleri içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir. Ayrıca Genel Kurul kendi arasından bir yıl süre ile üçü asil, ikisi yedek olmak üzere denetleme kurulunu seçer.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ :
Madde 16- Denetçiler en az ayda bir olmak üzere diledikleri zamanda vakfın, defter, hesap ve yazışmalarını inceler ve rapor tutar. Bir nüshasını Yönetim Kuruluna verir, bir nüshasını dosyalayarak saklar. Böylece bir yıl içerisinde düzenlemiş olduğu raporları bir genel raporla birlikte genel kurulda divan başkanına sunar.
Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde genel kurulun toplanmasını yönetim kurulundan ister. Bu istek yerine getirilmediği takdirde durumu birer mektupla genel kurul üyelerine bildirir ve olağanüstü toplantı için çağrı yapılmasını ister. Bu çağrı üyelerin ¼ ü tarafından desteklendiği takdirde vakıf genel kurulunu, vakıf senedinde yazıldığı şekilde toplantıya davet eder.

Madde 17- Vakfın hesap dönemi bir takvim yılıdır.

VAKFIN SONA ERMESİ :
Madde 18- Vakıf, kuruluş amaçlarının gerçekleştirilemez hale gelmesi sebebiyle genel kurulun oybirliğiyle vereceği kararla fesh edilebilir. Bu halde tasfiyeye gidilir.

Madde 19- Vakıf organlarına vakıf senedi ile seçilen iki yönetim ve denetleme kurulu üyeleri çalışmaları karşılığı ücret alamazlar. Daha sonra seçilecek yönetim ve denetleme kurulu üyelerine ücret verilip verilmememsine ve verilecek ücretin tesbitine genel kurul yetkilidir.

Madde 20- Vakfın nihayete erdiği veya mahkemece tasfiyesine karar verildiği takdirde, o tarihteki yönetim kurulu tasfiye kurulu hüviyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar bu sıfatla görevine devam eder.
Tasfiye sonunda kalan mal varlığı o tarihteki duruma göre genel kurulun oybirliğiyle alacağı kararla aynı amaçlara yönelik diğer bir vakfa devredilebilir.

Madde 21- Vakıf, Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değiştirilmiş 74. maddesi gereğince tescil edilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Geçici Madde- Aşağıda ad ve soyadları yazılı kurucu üyeler, vakfın tesciline müteakiben üç ay içerisinde yapılacak ilk genel kurulla kadar Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilmişlerdir:

YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler:
1- Halis AŞETEY : Başkan
2- Remzi YILDIRIM : Genel Sekreter
3- Burhan CANPOLAT : Muhasip
4- İlhan TEKİN : Üye
5- Esen ÖĞÜN : Üye
6- Ali ŞAHBUDAK : Üye
7- Sevgi HOŞKAN : ÜYE
Yedek Üyeler
1- Jale KUŞHAN
2- Şahin EREN
3- Ahmet KUŞHAN

DENETLEME KURULU:
Asil Üyeler:
1- Hikmet UZ
2- Kenan KUŞALAN
3- Sami HOŞKAN
Yedek Üyeler:
1- Sami DEMİR
2- Ayhan ABAY


ALAN KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI KURUCU ÜYELERİ

1 - Halis AŞETEY
2 - Remzi YILDIRIM
3 - Burhan CANPOLAT
4 - İlhan TEKİN
5 - Nail GÜNEŞ
6 - Murat ÖĞÜN
7 - Remzi CANPOLAT
8 - Muzaffer DEMİRPOLAT
9 - Ali ŞAHBUDAK
10 - Esen ÖĞÜN
11 - Sami HOŞKAN
12 - Sevgi HOŞKAN
13 - Sami DEMİR
14 - Ayhan ABAY
15 - Nejdet EREN
16 - Jale KUŞHAN
17 - Şahin EREN
18 - Ahmet KUŞHAN
19 - Ramazan DURMUŞ
20 - Neşe KUŞHAN
21 - Gülden DEMİRPOLAT
22- Mehmet Emin KÜÇÜK
23 - Kenan KUŞALAN
24 - Hikmet UZ
25 - Mehmet Şerif KANIK
26 - Yahya ALPAY
27 - Hamdi ÖĞÜN
28 - Avni KANDEMİR
29 - Erdoğdu GEZAY
30 - Abdulkadir ÖĞÜN

 

3WTURK CMS v7.0